Inschrijven nieuwsbrief
Deze link werkt nog niet

Twitter

@lelyschool

Visie

Onze school biedt kinderen een passende leerroute om hun talenten maximaal te ontplooien. Respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de samenleving staan hierbij centraal.

In 1998 is de Wet Primair Onderwijs van kracht geworden (W.P.O.). In deze wet zijn eisen geformuleerd waar het onderwijs aan moet voldoen. Deze eisen zouden we de bouwstenen van de basisschool kunnen noemen. De bouwstenen zijn:

  • Kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling doormaken:

De Dr. ir. C. Lelyschool maakt gebruik van de leerlijnen die zijn vastgelegd in de gebruikte methoden. Uit de resultaten van de toetsen blijkt hoe het kind vordert op de leerlijn. De leerkrachten werken nauw samen om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

  • Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en met eigen mogelijkheden:

In ons onderwijsmodel wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Door gebruik te maken van verschillende aanbiedingsvormen (en dag- enweektaken) en groepsplannen wordt gestreefd naar onderwijs op maat.

  • Het onderwijs moet rekeninghouden met de verschillende ontwikkelingsfasen:

Ons onderwijs is zo ingericht dat er in de jongste groepen ontwikkelingsgericht wordt gewerkt, terwijl er vanaf groep drie geleidelijk een overgang is naar het meer vakgericht werken. De dagtaakjes in groep drie gaan geleidelijk over naar weektaken in de hogere groepen.

  • De school moet tijdig problemen signaleren en oplossen:

Als door observatie / toetsing blijkt dat een kind moeilijkheden in de leerstof ondervindt, krijgt het extra hulp van onze vakbekwame groepsleerkrachten. De groepsleerkracht kan hierbij ondersteuning krijgen van onze interne begeleider (IB), die de algemene leerlingenzorg coördineert en toeziet op het gebruik van het leerlingvolgsysteem.

 

Onze school

  • Onze school wil de veelzijdige ontwikkeling van iedere leerling met zijn aanleg, interesse en behoeften bevorderen en daarbij aan de leerlingen kennis overdragen en hen verschillende vaardigheden laten oefenen.
  • Onze school biedt elk kind een grote variatie aan ontwikkelingskansen. Wij vinden dat dat moet gebeuren door een diversiteit van verwerkingsvormen, waarbij alle ruimte wordt geboden aan initiatieven van het kind.
  • Alle activiteiten in de school  worden geplaatst in een sociaal kader. Onze school is een gemeenschap waarhet kind samen-leven, samen-werken en samen-delen kan ervaren. Kinderen komen daardoor inaanraking komen met andere normen en waarden. Ook voor die van anderen die zich onderscheiden in kleur, cultuur of geloof. Gelijkwaardigheid tussen mensen is belangrijk.

Wij zijn dan ook alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan (eigen gedrag, kringgesprekkenen in projectvorm). Dit doen wij onder andere met behulp van de methode “Kinderenen hun sociale talenten” en het toetsingsprogramma “SCOL”.

 Prioriteiten

De Dr. ir. C. Lelyschool gaat uit van de positieve gedachte, dat de school met behulp van een goede

organisatie, planning en doelbewuste aanpak de prestaties van leerlingen in gunstige zin kan beïnvloeden.

Om tot een optimaal prestatie niveau tekomen, gaat onze school uit van de volgende punten:

 

  • Nadruk leggen op basisvaardigheden en basiskennis. (er is sprake van een duidelijke doorgaande lijn)
  • De leerlingen weten te motiveren (binnen ons onderwijsmodel kunnenleerlingen langs diverse leerwegen en middels diverse werkvormen leerdoelen bereiken)
  • De leerresultaten voortdurend bijhouden (er wordt gebruik gemaakt van het CITO-leerlingvolgsysteem, ook wel LOVS genoemd)
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl