Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Lichamelijke opvoeding

In de kleuterbouw gebruiken we het algemene woord ‘bewegen’.

Bewegen is verbonden met de rest van de ontwikkeling. We

onderscheiden drie werkgebieden:

••

het vrij spelen

••

het geleide spel

••

het bewegen op muziek in de ruimte

In de onder-, midden- en bovenbouw is lichamelijke oefening een

afzonderlijk gebeuren. We onderscheiden:

••

grondvormen van bewegen

••

spel

In de onder-, midden- en bovenbouw zijn er tenminste twee

gymnastieklessen per week, waarbij we tijdens één les extra

aandacht besteden aan sociale vaardigheden (spelles). Deze les

wordt gegeven door de leerkracht. De andere les wordt gegeven

door de vakleerkracht. Daarnaast beoefenen we regelmatig sport

in samenwerking met een sportvereniging.

Techniek

Alle leerlingen krijgen lessen in techniek. Dit kan in groeps­

verband of individueel zijn.Leerlingen krijgen lessen over

verschillende onderwerpen: lucht, geluid, krachten, maar leren

ook constructief bouwen.

Kerndoelen

We gebruiken voor alle vakken eigentijdse methoden. De omvang,

inhoud, doelen en structuur van de leer- en vormingsgebieden

hebben we beschreven in ons schoolplan, een beleidsdocument

voor vier jaar. Deze is bij de administratie in te zien, evenals ons

activiteitenplan.

In kerndoelen is wettelijk vastgelegd wat kinderen op de basis-

school moeten leren. We bieden elk kind de mogelijkheid om die

doelen te halen. Wanneer het tijdens de schoolloopbaan blijkt

dat kinderen mogelijk niet in staat zijn deze doelen te halen, dan

wordt aan hen een hulpprogramma aangeboden en eventueel

een eigen leerlijn. Als blijkt dat de kerndoelen niet gehaald

worden dan wordt een ander doel vastgesteld. Ook kan het voor­

komen dat we een hoger doel vaststellen, wanneer blijkt dat een

kind meer kan.

Schoolreis en schoolkamp

De kleuterbouw gaat één dag op schoolreis, de onder- en midden­

bouw gaan het ene jaar op schoolkamp en het volgende jaar op

schoolreis. Dit versterkt het groepsgevoel en heeft daardoor

een positief effect op de groep tijdens het gehele schooljaar. Het

schoolkamp is een verplicht onderdeel en hoort bij het lespakket.

Het andere jaar gaat de hele school een dag op schoolreis.

Excursies

De excursies passen binnen ons wereldoriënterend onderwijs.

We bekijken per jaar welke excursie we per groep kunnen aan-

bieden. Groep 8 bezoekt scholen voor het voortgezet onderwijs.

Zij sluiten hun basisschooltijd af met een uitstapje in de laatste

schoolweek.

Sport

Op school doen we veel aan sport. De kinderen kunnen zich op

school inschrijven voor de diverse sporttoernooien. We schrijven

onze school altijd in voor het korfbal, - het schaak en voetbal-

toernooi. Het voetbaltoernooi staat open voor alle kinderen vanaf

de onderbouw (groep 3). Verder zijn er de volgende activiteiten:

••

De kinderen kunnen zich in voor- en najaar inschrijven voor de

open dagen van de sportverenigingen in Hilversum.

••

In mei heeft onze school een eigen sportdag.

••

In juni doen we in schoolverband mee aan de avondvierdaagse

(5 km.).

••

Aan het eind van het schooljaar is er voor de schoolverlaters

van het openbaar onderwijs een sportdag.

Diverse activiteiten

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe schooljaar wordt

bekeken of van de aangeboden projecten (Centrum voor Kunst

en Muziek, Musea, CED) gebruik gemaakt kan worden. Begin

oktober is de Kinderboekenweek, waarin leesbevordering

centraal staat.