Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Leerplicht

Een kind is leerplichtig met ingang van de 1e schooldag van de

maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden.

Dus: wordt uw kind in maart 5 jaar, dan is het leerplichtig op de

1e schooldag in april.

Een leerling die 5 jaar oud is, kan voor 5 uur per week vrijgesteld

worden van de verplichting tot geregeld schoolbezoek in overleg

met de directie.

Toelating tot het basisonderwijs

In de week voorafgaande aan de 4e verjaardag mag het kind

5 ochtenden komen wennen. De wenochtenden vallen niet op de

dagen dat het kind naar de peuterspeelzaal gaat. De kleuter kan

dan kennismaken met de leerkracht en de andere kinderen in

de groep. Ouders en leerkracht spreken af wanneer de wen-

ochtenden plaatsvinden. De onderbouwleerkracht neemt hier-

over contact op met de ouders.

Kinderen die vanaf 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden,

komen niet meer wennen, maar worden wel uitgenodigd voor de

schoolbrede wenochtend, een paar dagen voor de zomervakantie.

Een vierjarige gaat in principe de hele dag naar school. Als dit

voor het kind teveel blijkt te zijn, wordt in overleg met de ouders

naar een tijdelijke aanpassing van de schooltijden gezocht.

Als een kind in een hogere groep instroomt, is er altijd vooraf

een gesprek met de directeur, een rondleiding door de school en

een kennismaking met de leerkracht. Bij instromen wordt altijd

contact opgenomen met de school waar het kind vandaan komt.

Toelating kinderen met een handicap

Onze school heeft aandacht voor kinderen die extra zorg vragen.

Door de veranderde regelgeving zijn wij echter genoodzaakt een

zorgvuldige procedure te volgen om te zien of een kind met een

handicap bij ons op zijn plaats is en wij het kind het onderwijs

kunnen bieden, waar het behoefte aan heeft. Hiervoor geldt de

volgende procedure:

Bij aanmelding van een leerling met een positieve beschikking,

te weten:

indicatiestelling (voorheen ook wel leerling met rugzak

genoemd, nu leerling met een positieve beschikking)

of een leerling met een positieve beschikking van de

Permanente Commissie Leerlingzorg van het samenwerkings-

verband Unita;

of een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school.

De school zal bij de beoordeling gebruik maken van de

ondersteuning van bijvoorbeeld een school aangesloten bij het

samenwerkingsverband Unita (adres: Laapersboog 9, 1213 VC

Hilversum)

Wij verwelkomen elke leerling. Afhankelijk van de leerling en de

omstandigheden waarin de school zich bevindt, zijn er grenzen

aan deze toegankelijkheid. Bijvoorbeeld als de bandbreedte van

de zorg op school niet toereikend is voor benodigde zorg voor de

aangemelde leerling. In het kader van passend onderwijs gaat de

school dan op zoek naar een school die wél de juiste zorg biedt

voor de leerling.

4. Zorg

voor de

leerlingen