Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

14

De verwijsindex

Informatie over het gebruik van de verwijsindex

De scholen van Stip Hilversum nemen deel aan de verwijsindex

Noord Holland, regio Gooi en Vechtstreek.

Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in

Nederland verplicht om te werken volgens de afspraken in de

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

1

. Belangrijk

hierbij is dat op de scholen tijdig signalen van zorg worden

herkend. Door snel met de ouders rond de tafel te gaan zitten,

kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden.

Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’

lastige situatie thuis of op school in de loop der tijd toch

ernstiger wordt.

Het kan zijn dat op de school geconstateerd wordt dat een kind

niet lekker in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag

vertoont of iets anders heeft dat bijzonder is. Samen met de

ouders kijkt de school naar de oorzaken en wat eraan gedaan

kan worden om het beter te laten gaan. Het doel hierbij is om

gezamenlijk te komen tot de beste oplossing. Indien nodig zal het

kind worden besproken in een multidisciplinair overleg, zodat de

kennis van bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige, maatschap-

pelijk werker of een andere professional gebruikt kan worden om

de beste aanpak te vinden. De school maakt hierbij gebruik van

het hulpmiddel ‘verwijsindex’.

De verwijsindex (VI) is een informatiesysteem waarin professio­

nals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen

aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige

tussen 0 en 23 jaar. De ouders worden over het afgeven van het

signaal geïnformeerd. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van

een VI landelijk verplicht.

Waarom de verwijsindex?

In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het wel-

zijn van kinderen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders

moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in

geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen

over het kind. De VI zorgt ervoor dat de professionals van elkaar

weten wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik

van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinde-

ren en jongeren. Ook zorgt de VI voor overzicht, samenwerking

en goede afspraken tussen de verschillende professionals en de

ouders. Samenwerking tussen professionals en de ouders is heel

belangrijk omdat op die manier het kind en/of het gezin goed

geholpen kan worden.

Wat zijn de voordelen?

Door de VI te gebruiken hoeven ouders niet iedere keer opnieuw

hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie

verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar

niet weten en ouders verschillende adviezen geven. Daarnaast

kan afgesproken worden welke partij de regie op zich neemt en

daarmee aanspreekpunt is voor de ouders en overige partijen.

Hoe werkt de verwijsindex?

De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de leidster

van de peuterspeelzaal, iemand van jeugdhulpverlening of een

andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij

verbindt zich aan het kind door een signaal af te geven in de VI.

Alleen de naam van de professional, gekoppeld aan de naam

van het kind, wordt in het systeem gezet, geen inhoudelijke

1

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode