Previous Page  15 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 32 Next Page
Page Background

15

informatie. De ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de

registratie in de VI.

De VI is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat

er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind hebben

en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen

deze mensen een email, zodat ze met elkaar kunnen gaan

afstemmen. Op het moment dat professionals informatie over

een kind en/of gezin met elkaar willen delen, dienen de ouders

hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Vervolgens wordt er

een plan gemaakt om het kind en eventueel het gezin verder te

helpen.

Recht op privacy

Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief

gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele

professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar

verdwijnt het signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen

het systeem niet inzien. De VI is alleen beschikbaar voor profes-

sionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben

gekregen. Dat is wettelijk geregeld.

Overgaan, doubleren en overgangspercentage

In principe gaan alle kinderen na het einde van een schooljaar

over naar de volgende groep. Wanneer we het vermoeden heb-

ben dat een kind gebaat is bij het overdoen van een leerjaar,

gaan we met de ouders in gesprek. Een dergelijk besluit zal in

overleg met de leerkracht van het kind en de intern begeleider

worden genomen. Uiteindelijk beslist de directie over het al dan

niet doubleren van een kind. Het percentage zittenblijvers op

onze school ligt rond de 1%. Dit is onder de landelijke norm van

de onderwijsinspectie.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Bij speciale zorg heeft de leerkracht soms ondersteuning nodig,

bijvoorbeeld bij het maken van een individueel handelingsplan of

het zoeken naar een speciale aanpak (onderwijsbehoefte) voor

een enkel kind of meerdere kinderen. Leerkachten doen dan een

beroep op de intern begeleider.

De leerkracht volgt alle leerlingen in hun ontwikkeling, hij

observeert en houdt de vorderingen bij zoals dat op school met

het team is afgesproken. De leerkracht signaleert wanneer een

leerling opvalt in zijn ontwikkeling (gedrag, werkhouding, leer-

vorderingen). Bij gesignaleerde problemen zijn er de volgende

mogelijkheden:

• De leerkracht gaat zelf aan de slag.

Hij observeert de leerling,

neemt diagnostische toetsen af en analyseert, spreekt even-

tueel met de vorige leerkracht en met de ouders. Het verslag

komt in het dossier, waarin vermeld wordt wat het probleem

was en wat er aan gedaan is. Als na een afgesproken periode de

extra hulp of het aangepaste werk het beoogde resultaat heeft

gegeven, kan de leerkracht de gekozen aanpak beëindigen of

kiezen voor nog een extra periode. Sinds 2009 werken wij met

groepsplannen. Hierin staat duidelijk de onderwijsbehoefte van

het kind beschreven. Zo ook de inhoud van de extra hulp en wat

het doel voor die periode is. Bij weinig resultaat raadpleegt de

leerkracht de intern begeleider. De intern begeleider helpt de

leerkracht door in een gesprek de problematiek helder te krij-

gen en samen met de leerkracht de volgende stap te bepalen.

Ook kan er gekozen worden voor externe hulp (collegiale con-

sultatie of aanvraag onderzoek). Na een afgesproken periode

volgt er een evaluatie met de intern begeleider.

Blijkt dat verder onderzoek nodig is dan zal het kind worden

aangemeld bij het zorgplatform. In de meeste gevallen zal

er een onderzoek plaatsvinden om erachter te komen welke

speciale zorg het kind nodig heeft. Blijkt dat een kind een eigen

leerlijn binnen onze school moet gaan volgen dan wordt er een

IHP (individueel handelingsplan) gemaakt.

Blijkt dat wij het kind op onze school niet die speciale zorg

kunnen bieden, dan volgt er een aanmelding bij het PCL

(Permanente Commissie Leerlingenzorg) d.m.v. een onder-

wijskundig rapport.

We ondernemen alle stappen altijd in overleg en met toestemming

van de ouders. Het geheel van samenhangende zorgvoorzieningen

is uitgebreid beschreven in het jaarlijkse zorgplan van het Samen-

werkingsverband Unita. Dit plan ligt bij de directie ter inzage.