Previous Page  16 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 32 Next Page
Page Background

16

Onderzoeken door de GGD en maatschappelijk werk

Drie keer per jaar is er overleg tussen directie, IB, leerplicht,

GGD en maatschappelijk werk. In dit overleg, ZAT genoemd,

worden belangrijke zaken aangaande de leerlingen besproken.

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat de meldcode Huiselijk

geweld en Kindermishandeling op de juiste manier wordt toe-

gepast en goed werkt. De aandachtsfunctionaris ziet toe op de

uitvoering van het protocol kindermishandeling en ondersteunt

en informeert collega’s. Hij/zij is een praktische raadgever voor

medewerkers en het management, vertaalt beleid naar de prak-

tijk en andersom en organiseert scholing.

Schoolmaatschappelijk werk

De Lelyschool doet mee met het project schoolmaatschappelijk

werk. We kunnen schoolmaatschappelijk werk inschakelen als

leerkrachten problemen signaleren bij kinderen. Het school-

maatschappelijk werk kan de leerkracht en de ouders onder-

steunen bij het aanpakken van de problemen. Voordat de school

het schoolmaatschappelijk werk inschakelt, is toestemming

nodig van de ouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht

van uw kind of met de intern begeleider.

Onze maatschappelijk werkster is:

Gonny Massa

Maatschappelijk werkster Versa Welzijn

Postbus 1463, 1200 BL Hilversum

Tel: (035) 683 01 54

Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs.

In groep 7 wordt een entreetoets afgenomen. Deze toets geeft

de leerkracht inzicht in de onderdelen waar met het kind nog

extra aan moet worden gewerkt. In groep 8 nemen we de CITO-

eindtoets of een andere toets af. Deze geeft een advies voor het

voortgezet onderwijs. Ook kan de NIO-toets afgenomen worden.

De school geeft een advies. Over het algemeen komen deze

adviezen overeen. Vanaf afgelopen schooljaar wordt de CITO-

eindtoets in april afgenomen.

Ouders ontvangen via school de Gooise Gids voor Voortgezet

Onderwijs. Hierin staat informatie over het voortgezet onderwijs

en alle mogelijkheden daarvan in het Gooi. In de adviesperiode

worden ook bezoeken gebracht aan verschillende scholen voor

voortgezet onderwijs. Met de ouders vindt een adviesgesprek

plaats voordat de CITO-uitslag bekend is.

Aanmelding voortgezet onderwijs

Ouders melden zelf hun kind aan bij een school voor V.O. Wij

sturen de CITO-uitslag samen met een inlichtingenformulier

(onderwijskundig rapport, art. 26 WPO) naar de gekozen school.

De school voor VO bericht daarna de ouders en basisschool over

aanname of afwijzing (voor CITO kunt ook lezen: andere toets).

We bespreken met een aantal scholen voor VO de aangemelde

leerlingen. Ook waar het kinderen betreft die onze school ver­

laten naar een andere school voor basisonderwijs, zenden we

een onderwijskundig rapport naar de ontvangende school.

Bovendien nemen we altijd persoonlijk contact op.