Previous Page  18 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 32 Next Page
Page Background

18

Ouderbetrokkenheid

Er is een duidelijke samenhang tussen onderwijs en opvoeding.

Daarom is het belangrijk dat ‘school’ en ‘thuis’ in elkaars ver-

lengde functioneren. Ouders, leerkrachten en bestuur zijn samen

verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school.

Iedere ouder kan daaraan meehelpen door hulp te bieden, mee

te praten en mee te beslissen. Ouders kunnen in twee organen

vertegenwoordigd zijn.

De OR (ouderraad)

Een groep ouders heeft zitting in de ouderraad. Naast de echte

schoolse zaken werken zij mee aan activiteiten, die een feestelijk

karakter hebben, zoals Sinterklaas, kerstviering, Paasontbijt,

sportevenementen. Hierbij wordt regelmatig de hulp van andere

ouders gevraagd.

De MR/GMR (Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad)

Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) die

bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en per-

soneelsleden. In het Medezeggenschapsreglement van de school

is vastgelegd waar ouders en/of personeelsleden informatie over

dienen te ontvangen, advies over kunnen uitbrengen of instem-

ming op kunnen verlenen. De directeur voert periodiek overleg

met de MR.

Het is wettelijk vastgelegd hoe de medezeggenschap binnen het

onderwijs georganiseerd moet worden. In de Wet Medezeggen-

schap Scholen (WMS) staat hoe personeelsleden en ouders in

6. Ouders

hun medezeggenschap kunnen uitoefenen bij belangrijke beslis-

singen aangaande de school of de gehele stichting.

Stichting breed is er naast de MR ook een Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft ongeveer dezelfde

bevoegdheden als de MR maar dan voor zaken die alle -of in

ieder geval een merendeel van de - scholen binnen de stichting

aangaan. De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsreglement. Het boven-

schools management voert periodiek overleg met de GMR.

Ouderactiviteiten

Waar mogelijk of nodig assisteren ouders groepsleerkrachten

in de klas of daarbuiten. De groepsleerkracht heeft daarin een

coördinerende functie. Voordat de werkzaamheden beginnen,

instrueert de groepsleerkracht de assisterende ouders. Mocht

u bij activiteiten willen helpen dan kunt u dit aangeven bij de

leerkracht van uw kind.

Opvang en overblijven

Door het invoeren van het continurooster eten alle leerlingen

tussen de middag op school. De leerkrachten verzorgen het

overblijven.

De naschoolse opvang wordt geregeld door de Stichting

Kinderopvang Hilversum (Bink), waarmee we een samen-

werkingsverband hebben. Op onze website vindt u een link

naar meer informatie.

Informatievoorziening aan ouders