Previous Page  19 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 32 Next Page
Page Background

19

Informatie via school

Om ouders bij de school te betrekken, zorgen we ervoor dat ze op

de hoogte zijn wat er op school gebeurt. Dat doen we middels:

drie keer per jaar periodeverslagen (kleuters 3 verslagen in

2 jaar)

maandelijkse uitgave van een nieuwsbrief met maandkalender

een schoolverlaterskrant aan het einde van het schooljaar

ouder – informatieavonden

de schoolgids

briefwisseling tussendoor bij speciale activiteiten.

Onze website:

www.lelyschool.nl

Daarnaast kan elke ouder terecht bij de leerkrachten en directie

om informatie in te winnen of problemen te bespreken. Voor

algemene informatie over onderwijs kunnen ouders terecht op

de website van het landelijk informatiecentrum:

www.5010.nl

.

Informatie via de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert en/of scholen aan de wettelijke

eisen voldoen en of de resultaten voldoende zijn. Zij leggen hun

bevindingen vast in een rapport. Hiervoor worden alle scholen

in Nederland bezocht en moeten scholen informatie aanleveren.

Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op:

www.owinsp.nl

Contact en overleg leraar en ouders

Verslag over de vorderingen: In de periode dat een leerling

in groep 1 en 2 zit, wordt er tenminste driemaal schriftelijk

verslag over de vorderingen gedaan, aangevuld met een

mondelinge toelichting door de groepsleerkracht.

Per schooljaar wordt er aan de leerlingen vanaf groep 3

driemaal een schoolverslag uitgereikt, waarop de vorderingen

van de achterliggende maanden staan.

Gespreksavonden: het eerste en het laatste verslag wordt

meegegeven aan de hand van een gesprek tussen de

leerkracht(en) en de ouders over het schoolverslag (de

zogenaamde 10 minuten-gesprekken). Indien de vorderingen

van een leerling daartoe aanleiding geven, wordt er ook

tussentijds contact met de ouders/verzorgers opgenomen.

Adviesgesprek VO: In groep 8 vindt het adviesgesprek VO plaats.

Klachtenregeling

Binnen STIP, de Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum is

een klachtenregeling van toepassing. De laatste versie is, na

instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-

raad, vastgesteld op 11 maart 2011.

Binnen de klachtenregeling is vastgelegd waar leerlingen,

ouders en personeelsleden terecht kunnen met klachten. Zo

is er binnen de klachtenregeling vastgelegd dat iedere school

beschikt over een contactpersoon klachtenregeling die informa-

tie kan verstrekken en kan doorverwijzen naar de vertrouwens-

persoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling

een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon

begeleidt de klager desgewenst bij een eventuele verdere

procedure voor het indienen van een klacht en verleent des-

gewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

STIP, Openbaar Basisonderwijs Hilversum is aangesloten bij de

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De klachtencommissie

onderzoekt de klacht en geeft gevraagd of ongevraagd advies

aan het bestuur over ongegrondheid van de klacht, de te nemen

maatregelen en/of overige door het bestuur te nemen besluiten.