Previous Page  21 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 32 Next Page
Page Background

21

Schoolkampbijdragen/schoolreisbijdrage

De kosten voor het schoolkamp zijn afhankelijk van het aantal

dagen, dat uw kind in het kamphuis verblijft. Het schoolkamp

is een verplicht onderdeel van het lespakket. Voor de onder- en

middenbouw is het

40,00 euro voor twee dagen en voor de

bovenbouw

60,00 voor drie dagen. Om het jaar gaan we met

schoolreis. De kosten bedragen rond de

30,00.

Sponsoring

We hanteren het uitgangspunt dat de overheid scholen (finan-

cieel) in staat stelt te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voor het verrichten van activiteiten en het treffen van voor-

zieningen in het belang van de leerlingen en de school, waar-

voor de rijksvergoeding of andere inkomsten (ouderbijdragen)

niet toereikend zijn, kunnen we gebruik maken van sponsoring.

Hiervoor hebben we met onder andere de besturen en ouder-

organisaties uitgangspunten geformuleerd. Als belangrijkste

uitgangspunten gelden, dat sponsoring

verenigbaar moet zijn met de pedagogische en onderwijs-

kundige taak en doelstelling van de school

geen schade mag berokkenen aan geestelijke en/of lichame-

lijke gesteldheid van de leerlingen

geen invloed mag hebben op de positie van de school, dan wel

op de onderwijsinhoud, de kwaliteit en/of continuïteit van het

onderwijsaanbod.

Een beslissing over sponsoring wordt door bestuur, schoolleiding

en team getoetst aan deze uitgangspunten. Ouders die bezwaar

hebben tegen beslissingen over sponsoring en de wijze waarop

sponsoring plaatsvindt, kunnen gebruik maken van het klacht-

recht.

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een

sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leerkrachten,

niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarbij de sponsor

een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties

zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant

of een opdruk op T-shirts. Is er geen tegenprestatie dan spreken

we van een schenking.

Schoolverzekering

De school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering.

De dekking van deze verzekering strekt zich uit tot de schade

ontstaan door ongevallen gedurende de tijd dat de leerlingen

voor school actief zijn, tijdens schoolreisjes, excursies, enzo-

voorts. Ook het ‘gaan en komen naar en van’ deze activiteiten valt

onder deze verzekering. Voor het schoolteam en de hulpouders

geldt dezelfde verzekering. Alleen de zaken, die de eigen ziekte-

kostenverzekering niet dekt, worden vergoed.

Kinderen mogen alleen onder schooltijd, bijvoorbeeld tijdens een

excursie, vervoerd worden met auto’s, indien de bestuurder een

ongevallen-inzittenden-verzekering heeft.

Voor materiële schade die door een kind is veroorzaakt, doen wij

een beroep op de WA-verzekering van de ouders.

Leerlingenstatuut

Voor het leerlingenstatuut verwijzen wij naar het ‘Handboek

Onderwijs 2005 deel 1 en 2’ van de Stichting Openbaar Basis-

onderwijs Hilversum. Dit handboek ligt ter inzage bij de directie.