Previous Page  22 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 32 Next Page
Page Background

22

Breed aanbod

Vanaf 2010 vormt onze school samen met de Titus Brandsma-

school en Versa Welzijn een brede school onder de naam ‘Brede

school Hilversum-Noord’. Kinderen en ouders profiteren van

een breed aanbod. Er is een peuterspeelzaal bij het gebouw, na

schooltijd worden er in samenwerking met Versa activiteiten

georganiseerd, zoals sport, kunst en ouderbijeenkomsten.

Het wijkcentrum speelt hierin ook een grote rol. De heer Rob

Weichelt is coördinator van de Brede school.

Onze school onderhoudt ook contacten met instanties de

prestaties en het functioneren van leerlingen en leerkrachten

bevorderen, zoals:

CED

Hogeschool Utrecht

wijkcentrum Noord

peuterspeelzaal ‘De Vlindertuin’ (Versa)

naschoolse opvang (BINK)

bibliotheek

wijkagent

het centrum voor Kunst en Muziek

Kwaliteitszorg

Van scholen wordt verwacht dat ze erin slagen hun beoogde

kwaliteit naar tevredenheid van zichzelf, het team, de leerlingen,

de ouders, het bovenschools management en de overheid te

bereiken. Deze doelen worden deels bepaald door de school zelf

en deels door de overheid. Binnen de rechten en plichten in de

Nederlandse onderwijswetgeving bepaalt de school in samen-

spraak met het bovenschools management welke kwaliteit er

wordt geleverd. Scholen zijn in eerste instantie zelf verantwoor-

delijk voor de kwaliteitszorg We zorgen daarom voor samen-

hangend beleid, concrete doelen en goed management om de

nodige acties en controles uit te voeren.

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken

aan de kwaliteit van de school noodzakelijk.

STIP scholen werken met hetzelfde systeem (PCDA-cyclus) op de

kwaliteitsaspecten die door de inspectie worden beoordeeld. De

scholen gebruiken hiervoor het middel ‘Werken met Kwaliteits-

kaarten’ van Cees Bos. Zo komen alle kwaliteitsaspecten in een

cyclus van vier schooljaren aan bod.

Op onze school wordt voortdurend gewerkt aan verdere ver-

betering van de kwaliteit van het onderwijs. Het werken met een

leerlingvolgsysteem, het werken met actuele onderwijsmethoden

en onderwijsmaterialen en de inzet van toegeruste leerkrachten

vormen hiervoor basis.

Ons leerlingvolgsysteem bestaat uit een samenhangend geheel

van toetsen, onafhankelijk van de methode, voor taal, lezen,

rekenen en wereldoriëntatie. Door het afnemen van deze toetsen

controleren we regelmatig of we nog op de goede weg zijn, of het

onderwijs oplevert wat we ervan mogen verwachten. En als dat

niet zo is, nemen we maatregelen. We kijken waar het niet goed

gaat en achterhalen de oorzaak om vervolgens een oplossing te

bedenken. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het onder-

wijs bewaken en verder verbeteren.

7. Ontwikkelingen