Previous Page  25 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 32 Next Page
Page Background

25

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende

onderwijsactiviteiten:

Als uitgangspunt geldt, dat alle leerlingen deelnemen aan alle

voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Een leerling kan

daarvan echter worden vrijgesteld indien de ouders daarom

verzoeken op grond van:

overwegende bezwaren als gevolg van de eigen godsdienst of

levensovertuiging;

de lichamelijke of psychische gesteldheid van de leerling,

blijkend uit een verklaring van een arts of daarmee gelijk te

stellen deskundige;

andere gewichtige omstandigheden

De leerplichtwet

De leerplichtwet geeft aan onder welke omstandigheden een

leerling verlof kan krijgen.

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten

de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde

omstandigheden kan verlof worden gevraagd. Hierbij moet

worden gedacht aan:

een verhuizing van het gezin

het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal

verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/ of

leerplichtambtenaar

overlijden van bloed- of aanverwanten

viering van een 25, 40- of 50- jarig ambtsjubileum of huwelijk

De volgende omstandigheden zijn geen ‘gewichtige omstandig-

heden. Hiervoor krijgen leerlingen geen verlof’:

familiebezoek in het buitenland

vakantie in een goedkope periode of in verband met een

speciale aanbieding

vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekings-

mogelijkheden

een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale

schoolvakantie op vakantie te gaan

eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)

drukte

verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of

nog vrij zijn

De directie van de school besluit, namens het bevoegd gezag,

over het verzoek van de ouders en bepaalt daarbij tevens aan

welke vervangende onderwijsactiviteit de leerling dient deel

te nemen. Een verlofaanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de

directeur worden ingediend (bij voorkeur minimaal zes weken

van tevoren).

Regels van de leerplicht

Kinderen die 4 jaar worden, mogen naar school. Kinderen die

5 jaar worden, moeten naar school vanaf de eerste dag van de

maand volgend op hun verjaardag. Vanaf dat moment zijn ze

leerplichtig.

Ouders van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de

regels van de leerplichtwet. In de praktijk betekent dit dat ouders

ervoor moeten zorgen dat hun kind naar school gaat.

Er zijn omstandigheden waardoor een kind niet naar school kan

gaan. Het gaat dan om:

Ziekte: Als een kind ziek is, wordt het afgemeld bij school (op

dezelfde dag vóór schooltijd).

Extra verlof: Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor een

kind de school niet kan bezoeken, bijvoorbeeld door een

huwelijk of begrafenis van familieleden. De directie kan dan

extra verlof verlenen.

Levensovertuiging

Extra vakantie: Indien een vakantie buiten de officiële school-

vakanties moet worden gepland, omdat de werkomstandig-

heden van de ouders dat met zich meebrengt, dan kan de

directie daarvoor toestemming verlenen. Er zijn regels aan

dit verlof verbonden. Deze zijn verkrijgbaar bij de directie. Ook

wordt van ouders verwacht dat ze een werkgeversverklaring

overhandigen bij de aanvraag.

Calamiteiten: Bij zwaarwegende omstandigheden kan de

directie ook extra verlof verlenen.