Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Met onze schoolgids informeren we u over onze school. Alle zaken die van belang

zijn om snel uw weg te vinden in de organisatie staan hierin omschreven. We laten

onder andere zien hoe we het onderwijs vormgeven, wat onze resultaten zijn en op

welke manier ouders betrokken kunnen zijn bij het onderwijs aan hun kind. Ook op

onze website

www.lelyschool.nl

staat veel informatie. Verder houden we u met onze

maandelijkse nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van actuele zaken en zijn we

te volgen via Facebook en Twitter.

Uiteraard bent u ook welkom om uw vragen aan ons te stellen en belangstellende

ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding of

een oriënterend gesprek.

Deze schoolgids is voor ouders die al betrokken zijn bij onze school en voor ouders

die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind.

Bij het tot stand komen van een schoolgids zijn veel mensen betrokken, zowel binnen

als buiten de school. De overheid geeft aan wat er in een schoolgids moet staan en

de inspectie voor het onderwijs kijkt mee. Binnen de school gaat het om de inbreng

van het personeel, de instemming van de medezeggenschapsraad en de inbreng van

ouders aan de hand van een evaluatieformulier. Het bevoegd gezag heeft, na instem-

ming van de medezeggenschapsraad, de schoolgids vastgesteld.

In het schooljaar kunt u weer vertrouwen op een professioneel team dat leerlingen de

mogelijkheid biedt zich optimaal te ontplooien, zodat ze hun talenten maximaal kun-

nen ontwikkelen.

In deze gids leest u vaak ‘ouders’. Uiteraard bedoelen we hiermee ouder(s)/

verzorger(s).

Mede namens het bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het team

wens ik u en uw kinderen goede en leerzame jaren op onze school.

Rob Weichelt

Directeur

Een dijk van een school!

De Lelyschool is een openbare school.

Net als alle andere basisscholen in

Nederland zorgen wij ervoor dat kinderen

na acht jaar op een goed niveau naar het

voortgezet onderwijs kunnen gaan. Onze

school is bijzonder omdat we vanuit onze

brede school veel activiteiten organiseren,

we Engels geven aan alle groepen en we

een sportactieve school zijn.

Ook is het vak techniek ingevoerd en zijn

chromebooks (kleine laptops) en tablets

geïntegreerd in de lessen.