Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Uitgangspunten op onze school

Onze school bevordert de veelzijdige ontwikkeling van iedere

leerling en houdt daarbij rekening met zijn of haar aanleg,

interesse en behoeften. We dragen kennis over en laten hen

oefenen om zich vaardigheden eigen te maken. Onze school

biedt elk kind een grote variatie aan ontwikkelingskansen.

Wij vinden dat dat moet gebeuren door een diversiteit aan

verwerkingsvormen, waarbij alle ruimte wordt geboden aan

initiatieven van het kind.

Alle activiteiten in de school plaatsen we in een sociaal kader.

Onze school is een gemeenschap waar het kind samen-leven,

samen-werken en samen-delen kan ervaren. Kinderen komen

daardoor in aanraking met andere normen en waarden. Ook

voor die van anderen die zich onderscheiden in kleur, cultuur

of geloof. Gelijkwaardigheid tussen mensen is belangrijk. Wij

zijn dan ook alert op pesten en discriminatie en werken vooral

aan het voorkomen ervan. We leren kinderen kijken naar het

eigen gedrag, voeren kringgesprekken en laten het terug

komen in projecten. We gebruiken hiervoor ook de methode

‘Kinderen en hun sociale talenten’ en het toetsingsprogramma

‘SCOL’.

Prioriteiten

De Lelyschool gaat uit van de positieve gedachte, dat de school

met behulp van een goede organisatie, planning en doel-

bewuste aanpak de prestaties van leerlingen in gunstige zin kan

beïnvloeden. Om tot een optimaal prestatieniveau te komen, gaat

onze school uit van de volgende punten:

a. Nadruk leggen op basisvaardigheden en basiskennis. (er is

sprake van een duidelijke doorgaande lijn)

b. De leerlingen weten te motiveren.

(binnen ons onderwijsmodel kunnen leerlingen langs diverse

leerwegen en middels diverse werkvormen leerdoelen bereiken)

c. De leerresultaten voortdurend bijhouden.

(er wordt gebruik gemaakt van het CITO- leerlingvolgsysteem,

ook wel LOVS genoemd)

De sfeer op school

Een kind kan zich goed ontwikkelen als het zich veilig en

geaccepteerd voelt. De sfeer waarin een kind opgroeit is daarom

belangrijk. Op school bieden we een vriendelijk en veilig klimaat,

met duidelijke regels en afspraken. Hiermee scheppen we een

gezellige en rustige werksfeer, waarin iedereen respectvol met

elkaar omgaat.

Goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders is ook een

voorwaarde voor goed onderwijs. Ouderbetrokkenheid is daarom

belangrijk, want kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen

de school.