Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

3. Organisatie van

het onderwijs

en de school

Wet op Primair Onderwijs, artikel 8

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een on-

onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt

afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneen-

sluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;

de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onder-

wijs ontvangen en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren

ten hoogste zeven weken van het schooljaar vierdagen per

week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld

over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet

minder dan vijf dagen onderwijs, en

de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden

verdeeld.

De school- en klassenorganisatie

In onze samenleving komt het niet voor dat mensen alleen maar

omgaan met anderen, die precies even oud zijn, dezelfde intelli-

gentie hebben en dezelfde interesses. Iedereen heeft te maken

met jongeren, ouderen en leeftijdsgenoten. Men moet zich voort-

durend kunnen en willen verplaatsen in de gedachtegang van

de ander. Daarom heeft onze school heterogeen samengestelde

groepen, omdat dit de situatie in de maatschappij het meest

benadert. Daarnaast houden we de groepen zo klein mogelijk.

kleuterbouw :

(groep 1 en 2)

4-, 5- en 6-jarigen

onderbouw :

(groep 3 en 4)

6-, 7- en 8-jarigen

middenbouw:

(groep 5 en 6)

8- en 9-jarigen

bovenbouw:

(groep 7 en 8)

10-, 11-, 12- en 13-jarigen

Doordat de groepen veelal heterogeen zijn samengesteld,

worden de kinderen (ongemerkt) gedwongen rekening te houden

met elkaar. Zij kunnen elkaar ook veel steun geven: van en aan

elkaar leren werkt stimulerend.

Een kind is niet altijd de jongste, oudste, zwakste, beste of de

sterkste. De wisselende sociale status versterkt de sociaal-

emotionele ontwikkeling en vergroot de eigenwaarde en het

zelfvertrouwen.

We leren de kinderen ook zelfredzaamheid, zelfstandigheid,

hulpvaardigheid (niet uit vrijblijvendheid, maar uit verantwoorde-

lijkheid), samenwerking en samenspel, zich solidair voelen met

anderen.

We werken in basis, weer- en meergroepen en daar waar nodig

volgen kinderen een eigen programma. Ze worden aangesproken

op hun eigen niveau, zodat ze het optimale leerresultaat en succes

zullen ervaren.

Methodes

Activiteiten in de kleuterbouw

Kleuters leren spelenderwijs. Ze leren door zelf te ontdekken.

Dit wordt mede gestimuleerd door te werken met de methode

´Schatkist. Hierin komen in 2 à 3-wekelijkse projecten de leer-

aspecten in thema´s aan de orde. De methode richt zich op acht

gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van

het jonge kind:

sociaal-emotionele ontwikkeling

persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid

creatieve ontwikkeling