Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven

Ontwikkeling van het waarnemen

Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen

Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen

Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

De basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen

Lezen

In de kleuterbouw bieden we met een boekletterhoek de eerste

beginselen van het lezen aan.

In de onder-, midden- en bovenbouw kennen we de onderdelen:

aanvankelijk lezen, technisch lezen, begrijpend lezen, studerend

lezen en waarderend lezen.

We werken met de methodes: Veilig Leren Lezen, woord- en

leesteksten en Nieuwsbegrip XL. Daarnaast nemen we de drie-

minuten-test (DMT) en de AVI-toets af en bieden we speciale

leesbegeleiding van Luc Koning.

Taal

In de kleuterbouw is de taalontwikkeling een belangrijk onder-

deel van de werklessen en de projecten. In de onder- en

middenbouw kennen we de leerlijnen: spelling, taalstructuur,

woordenschat en taalexpressie. In de bovenbouw worden

deze onderdelen aangevuld met werkwoordspelling, ontleden,

Nieuwsbegrip XL en woordbenoemen.

We werken met de methodes: Veilig leren lezen, Taal in Beeld,

Spelling in Beeld en Woordenschat (methode Verhallen).

Rekenen

In de kleuterbouw is de rekenontwikkeling duidelijk aanwezig in

de projecten die aan de orde komen. In de onder- en midden-

bouw kennen we de leerlijnen optellen/aftrekken, vermenig-

vuldigen/delen, geld en tijd, meten en wegen. In de bovenbouw

breiden we dit uit met de leerlijnen breuken/verhoudingen en

decimale breuken/procenten.

We werken met de methode Reken Zeker.

Wereldoriënterende vakken

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn aparte

vakken op onze school. We maken bij deze vakken ook gebruik

van televisieprogramma´s, zoals Nieuws uit de natuur en series

over geschiedenis, aardrijkskunde en gezondheid. Vanaf groep 5

kijken de kinderen elke ochtend naar het

Jeugdjournaal. We werken met de methodes Meander en

Brandaan

Engels vanaf groep 1

Voor het achtste achtereenvolgende jaar bieden we alle

leerlingen op onze school het vak Engels. We werken met het

programma van Early Bird.

In groep 1 t/m 4 zijn de lessen speels ingevuld. De kinderen leren

de taal met liedjes en spelletjes. Vanaf groep 5 komt ook het

schrijven aan bod.

In groep 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode I-Pockets en in

groep 5 t/m 8 met de methode Backpack.

Computergebruik

In alle groepen staan computers, bij de kleuters minimaal drie

en in de andere groepen minimaal vier. In groep 1 en 2 worden

tablets en in de andere groepen chromebooks gebruikt. Ook

heeft elke groep een smartbord. Onze leerlingen zijn gewend aan

het gebruik van deze middelen voor het leerproces. Ze hebben zo

een grote bron van informatie en een communicatiemedium tot

hun beschikking. ICT biedt mogelijkheden om leerlingen in eigen

tempo en stijl te laten werken.

We werken met een schoolspecifiek ICT-plan, waarin precies

wordt omschreven waarvoor de computers binnen de school

worden gebruikt. In ons internetprotocol staat precies

beschreven welke sites kinderen mogen bezoeken. Leerlingen

mogen bijvoorbeeld niet inloggen op sociale media. We zorgen

voor veilig internetgebruik door bepaalde sites te blokkeren.

Expressieactiviteiten

De expressielessen zijn gekoppeld aan de aspecten van kunst-

onderwijs, bijvoorbeeld vorm en kleur bij tekenen en hand-

vaardigheid en ritme en toonhoogte bij muziek.