Previous Page  5 / 22 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 22 Next Page
Page Background

Geledingen

en ouder­

bijdrage

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die meewerken

aan activiteiten met een feestelijk karakter, zoals Sinterklaas,

kerstviering, paasontbijt en sportevenementen. Hierbij wordt

regelmatig de hulp van andere ouders gevraagd.

De MR/GMR (Medezeggenschapsraad en

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Op iedere school is er een medezeggenschapsraad (MR) waarin

ouders en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. De OR krijgt

informatie, brengt advies uit of verleent instemming binnen

vastgestelde kaders en afspraken.

Er is een periodiek overleg tussen de directeur en de MR.

Stichting breed is er een Gemeenschappelijke Medezeggen­

schapsraad (GMR) met vrijwel dezelfde bevoegdheden als de

MR maar dan voor zaken die een merendeel van de scholen

aangaan. Het bovenschools management heeft periodiek overleg

met de GMR.

Vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds)

We vragen ouders een vrijwillige bijdrage voor activiteiten die

niet vanuit de overheid worden gefinancierd. Aan het begin

van elk schooljaar ontvangen ouders een overeenkomst die ze

ondertekend teruggeven. Hiermee verklaren ze of ze bereid zijn

deze bijdrage te voldoen. Wanneer er niet wordt betaald, kunnen

we een leerling uitsluiten van niet lesgebonden activiteiten.

De bijdrage is vastgesteld op € 40,00 per kind. Ouders ontvangen

aan het begin van het schooljaar een briefje waarop ze kunnen

aangeven hoe ze de bijdrage willen voldoen.

Dit kan contant bij de leerkracht of op bankrekeningnummer

NL68 INGB 0004 4809 72 t.n.v. de ouderraad van de Lelyschool.

Namen - Taken

Adressen

Ouderraad en

Medezeggenschapsraad

verderop in de kalender.