Previous Page  9 / 22 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 22 Next Page
Page Background

Leerplicht

en

verlof

Op tijd

aanvragen

Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf

jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn

ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt

en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van

de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt

doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar

school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden

gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we

zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Verlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

verhuizing van het gezin,

huwelijk van bloed- of aanverwanten

ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

overlijden van bloed- of aanverwanten

huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders

ambtsjubileum van ouders of grootouders

andere gewichtige omstandigheden

Klachtenregeling

Stip Hilversum heeft een klachtenregeling en een

klokkenluidersregeling. Kijk voor meer informatie op de website

van Stip:

www.stiphilversum.nl

Vakantie

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties

buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de

ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn

of haar werkgever. De directeur mag zo’n vakantieverlof van

maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze

vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het

nieuwe schooljaar.

De directie van de school besluit, namens het bevoegd gezag,

over een verzoek van de ouders en bepaalt daarbij tevens aan

welke vervangende onderwijsactiviteit de leerling dient deel

te nemen. Een verlofaanvraag moet u zo spoedig mogelijk bij

de directeur indienen, bij voorkeur minimaal zes weken van

tevoren.

Buitenschoolse activiteiten

Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan activiteiten die

onder schooltijd worden georganiseerd, zoals voorstellingen van

Globe, bezoek aan musea, bezoek kinderboerderijen, bezoek aan

projecten, schoolreizen en schoolkamp. Het zijn onderdelen van

ons lespakket.