Op onze school doen wij schoolbreed aan technisch lezen. Vanaf midden jaargroep 3 oefenen de kinderen t/m 8 in twee-of drietallen het technisch lezen. We noemen dit tutorlezen, omdat we kindtutoren (kindmeesters-en juffen) inzetten.
De kinderen lezen elke maandag, dinsdag en donderdag van 12.45 uur t/m 13.15 uur samen in leesgroepjes. Dit gebeurt in niveaugroepjes.

Leerlingen helpen elkaar

Tutorlezen houdt in dat kinderen elkaar iets leren. met elkaar en van elkaar leren. Alle kindtutoren worden van te voren geïnstrueerd. (over vloeiend lezen, zoemend lezen, hoe om te gaan met radend lezen, tempo ophogen, omgaan met faalangstige kinderen etc.)

Tijdens de tutorleeslessen is er monitoring en bijsturing ( begeleiding) door de leerkrachten.
Tutorlezen bevordert het samenwerkend of coöperatief leren. Het gaat om technisch lezen, maar ook de woordenschat komt deels aan bod.  Bij tutorlezen zetten we connectlezen in, wat inhoudt dat kinderen voor-nalezen, synchroon lezen(koorlezen) en klopjeslezen. Veel herhaling en succeservaringen zijn heel belangrijk. Ook gaat het leesblad mee naar huis om thuis geoefend te worden.

Woordrijen (DMT) en teksten (AVI) worden zo op tempo en juiste techniek geoefend en elke donderdag wordt er met een timer gelezen: 'klokjesdag'.

De tutoren krijgen handvatten hoe zij de kinderen het beste kunnen complimenteren en hoe de juiste feedback te geven.

Tutorlezen verbetert het zelfvertrouwen, het beter leren lezen en de sociale omgang en respect hebben voor elkaar.

Niveau en toetsen

Na elk toetsmoment worden de leesgroepen bekeken en opnieuw, op niveau, ingedeeld.

Tijdens het toetsen en bijstellen van de leesgroepjes wordt er aan 'Maatjeslezen' gedaan. Dan wordt er aan de kinderen van groep 1 tot en met 4 voorgelezen door de kinderen van groep 5 tot en met 8 uit prentenboeken. De peuters nodigen we hier ook voor uit.

 


Samenwerkende partijen